BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci

Yayın Tarihi : 24/05/2023
Değerli Öğretim Elemanları,

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesinde görülen davada, Mahkemenin 14/9/2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararı ile “17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yer alan ‘Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelendiği ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısı ile bildirilmiştir.

İlgililere başvuru imkânı tanınması kararına istinaden; 2
019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında aşağıdaki hususlar nedeniyle puanı 30’un altında olduğu için başvuru yapmamış, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Karar sonuçlarına göre toplam puanı 30’un altına düşmüş veya toplam puanların da düşüş olan öğretim elemanlarının aşağıda yer verilen kılavuza uygun olarak başvurularını ilgili Bölüm Başkanlıklarına yapmaları gerekmektedir. 

Yönetmelik değişikliğine neden olan maddeler şunlardır;

1- Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirisi olan öğretim elemanları
2- İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları
3- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları.
4- Değerlendirmeye alınan proje tiplerinde yer alan değişiklikler 


2019 Faaliyet Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Ek Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

FRM-0943 Akademik Teşvik Başvuru Formu-Ek Başvuru

FRM-0944 Akademik Teşvik Başvuru Formu-İlk Başvuru

Danıştay Kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Başvuruda esas alınacak 27 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya dair 13 Mart 2023 tarihli yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya dair 23 Mayıs 2023 tarihli yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

NOT:
a. YÖKSİS sistemi 2019 yılına ait faaliyetleri puanlamaya açık olmadığından dolayı faaliyet puanları yukarıda verilen yönetmeliğe uygun bir şekilde başvuran tarafından hesaplanarak başvuru formuna yazılacaktır.
b. İlgili yıl itibarıyla akademik teşvik ödeneğinden faydalanan araştırmacıların tekrardan tüm yılın teşvik başvurusunu göndermesine gerek yoktur. Bunun için 2019 YÖKSİS başvuru çıktısı dikkate alınacaktır. Sadece yukarıda belirtilen yönetmelikte değişiklik yapılmış olan maddeler için ilgili evrakların gönderilmesi yeterlidir. Bu nedenle kılavuzda faaliyet türlerinin altına "yalnızca toplam puanı 30’un altında kaldığı için ilgili dönemde başvurusu yapılmayan" şeklinde ibare konmuştur.

SON Duyurular